Hyvä sisäilma, hyvä sisäilmasto

Päiväkodit

Laadukas sisäilma on päiväkodeissa tärkeä elementti lasten turvallisen kasvuympäristön varmistamiseksi

Koulut

Koulujen monet sidosryhmät tulee ottaa koko prosessin ajan huomioon

Toimistot

Moninainen toimistorakentaminen luo haasteita tutkimukselle

Dimen on nyt osa IdeaStructuraa

Dimen Oy:n sisäilma- ja asiantuntijapalvelut -liiketoiminta on siirtynyt liiketoimintakaupalla IdeaStructura Oy:lle 1.9.2023. Liiketoimintakaupalla ei ole suoria vaikutuksia Dimenin asiakkaisiin. Jatkamme yhteistyötä vakiintuneen asiakaskuntamme kanssa, kuten tähänkin saakka ja toivomme, että yhteistyömme jatkuisi ja että pystyisimme palvelemaan asiakkaitamme entistäkin paremmin, koska voimme nyt tarjota sisäilmapalvelujen lisäksi myös muita kiinteistöjen tutkimuspalveluja sekä monipuolisia suunnittelupalveluja niin korjaus- kuin uudisrakennuskohteisiin.

Dimenin yhteyshenkilöt saat kiinni nykyisistä puhelinnumeroistamme ja jatkossa @ideastructura.com -päätteisestä sähköpostista.

Pääset tutustumaan oheisesta linkistä laajentuneeseen palvelutarjontamme: https://www.ideastructura.com/

Palvelumme ja erikoisosaamisalueemme

Kokonaisvaltaiset sisäilmatutkimukset

Dimen Group on erikoistunut palvelurakennusten kokonaisvaltaisiin sisäilmatutkimuksiin, jotka koostuvat sekä rakenne- että talotekniikkaan liittyvistä tutkimuksista ja asiantuntijatöistä.

Tutkimusten sisältö:

– kohteeseen tutustuminen ja käyttäjien haastattelu
– asiakirjoihin, suunnitelmiin, vanhoihin tutkimuksiin ja piirustuksiin tutustuminen
– kohteeseen optimoidun tutkimussuunnitelman laadinta

Rakennetekniset tutkimukset:

– kosteusmittaukset
– riskirakenteiden tutkiminen
– rakenteiden rakennusfysikaalisen toiminta ja rakenneteknisten yksityiskohtien ymmärtäminen
– materiaalinäytteiden analysointi ja tarvittavat rakenneavaukset
– rakennuksesta otettavien näytteiden analysointi teetetään Eviran hyväksymissä laboratorioissa

Talotekniikaan ja sisäilman olosuhteisiin vaikuttavien tekijöiden tutkiminen:

– ilmanvaihdon tasapaino,  ilmamäärät ja painesuhteet
– lämmityksen ja automaatioon liittyvien mahdollisten virhetoimintojen tutkiminen ja selvittäminen
– rakennuksen olosuhdemittaukset

Kokonaisvaltaisen sisäilmatutkimuksen erityinen idea on saada selville rakenteiden ja talotekniikan yhteistoiminnan ja mahdollisten ongelmakohtien yhteisvaikutus sisäilman kannalta sekä löytää sisäilman kannalta oleelliset riskitekijät.

Sisäilmaryhmätyöskentely ja tiedottaminen

Short DescriptionOlemme asiantuntijatahona sisäilmatyöryhmissä. Sisäilmaryhmätyöskentely alkaa usein jo ennen tutkimuksia ja jatkuu säännöllisesti tutkimusten jälkeiseen aikaan aina korjausten ja jälkiseurannan vaiheisiin.

Tutkimuksista tiedottaminen on osa kokonaisvaltaista sisäilmatutkimusta usein jo ennen prosessin aloittamista, niiden aikana ja ennen kaikkea tutkimusten valmistuttua. Olemme tarvittaessa laatimassa yhdessä tilaajan kanssa käyttäjille, asiakkaille ja muille sidosryhmille suunnattuja tiedotteita. Rakennuksen käyttäjille suunnatuissa tiedotustilaisuuksissa esiteltyjen tutkimustulosten lisäksi käyttäjät voivat esittää suoraan tutkijoille sisäilmatilanteeseen liittyviä kysymyksiä.

Sisäilmaan liittyvän korjaussuunnittelun ohjaus ja suunnitelmien tarkastus

Toimimme suunnitteluvaiheessa sisäilma-asiantuntijana suunnitteluryhmissä – niin arkkitehdin, rakenne-, kuin talotekniikkasuunnittelijan kanssa varmistamassa yhdessä sisäilman kannalta laadukkaat korjaussuunnitelmat, joilla luodaan hyvä pohja sisäilmalähtöisille korjauksille. Toimimme yksittäisissä kohteissa myös suunnitelmien tarkastajina. Erityisosaamistamme on sisäilmaan liittyvien asioiden lisäksi rakenteiden rakennusfysiikka.

Laadukkaillakaan sisäilmaan liittyvillä tutkimuksilla ei saavuteta haluttua lopputulosta, jos tutkimustulosten perusteella sisäilmaan liittyviä korjauksia ei suunnitella oikein – puhumattakaan korjaustöiden huolellisuudesta ja oikeasta laajuudesta. Oleellinen tekijä on tutkimuksessa saadun tiedon ja tutkimuksessa esiin tulleiden lähtötietojen siirtäminen suunnittelijoille. Tärkeää on ottaa huomioon, että sisäilma-asiat liittyvät oleellisesti useaan suunnittelualaan.

Sisäilmakorjausten laadunvarmistus

Olemme sisäilmakorjauskohteiden valvojan tukena varmistamassa korjaustöiden aikaista työn laatua. Tämä “erityisvalvonta” on yksi tärkeä osa halutun lopputuksen saavuttamista  sisäilman kannalta.

Laadun varmistamisen tärkeät kohdat korjaustöiden aikana:

– korjaustöiden aikana tehtävät mittaukset, joilla varmistetaan haluttu lopputulos
– työnaikaiset ennalta arvaamattomien ongelmakohtien ratkaiseminen
– osallistuminen työmaakokouksiin, jolloin asiat saadaan eteenpäin mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti

Sisäilmakorjaustöiden jälkiseuranta

Sisäilmaan liittyvien korjaustöiden jälkeen tehdään jälkiseurantaa, jolla varmistetaan, että korjaustöiden jälkeen on saavutettu tavoiteltu sisäilmatilanne.

Jälkiseuranta sisältää mm. mittauksia ja haastettateluja, joiden ”aktiivisuus” tai laajuus riippuu mm. kohteen laajuudesta, korjaustoimenpiteiden ja kohteen luonteesta.

Jälkiseurannan avulla varmistetaan, että rakennukseen tehdyt korjaustoimenpiteet, laitteet tai koneet toimivat suunnitellulla tavalla heti korjaustöiden jälkeen – näin saadaan poissuljettua mahdollisesti myöhemmin esiin tulevat ongelmakohdat.

Yksittäiset tutkimukset

Teemme kokonaisvaltaisten sisäilmatutkimusten lisäksi myös yksittäisiä sisäilmaan, rakenteisiin ja rakennusten tutkimisiin liittyviä tutkimuksia, joita ovat esimerkiksi:

– pinta- ja rakennekosteusmittaukset
– lämpökamerakuvaukset
– tiiviysmittaukset
– rakenteiden kosteusteknisen toiminnan selvittäminen ja tutkiminen
– rakenteiden teknisen kunnon tutkiminen rakenneavauksilla
– ilmanvaihdon toiminnan selvittäminen
– rakennuksen painesuhteiden mittaukset
– rakenteiden ilmavuototutkimukset merkkiaineella
– olosuhdemittaukset (sisäilman lämpötila, suhteellinen kosteus, hiilidioksidi)
– sisäilma- ja materiaalinäytteet (mikrobit, kuidut, pölynkoostumus, VOC-yhdisteet)
– pintarakenteiden emissiomittaukset (FLEC)
– rakenteiden rakennusfysikaalinen konsultointi

Uudisrakentamiseen liittyvät palvelut

Uudisrakentamiseen liittyviä palveluita:

– sisäilma- ja kosteusteknisistä näkökulmista tehtävät suunnitelmien tarkastukset ja suunnittelun ohjaus
– toimimme valvojan kanssa yhdessä rakentamisen aikaisena ”erityisvalvojana”, jolloin painopiste on sisäilmaan, rakennusaikaiseen pölyn- ja kosteudenhallintaan sekä rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisiin asioihin liittyvät asiantuntijatyöt

Elinkaaripalvelut

Kiinteistön teknisten elinkaaripalvelujen (kuntoarviot ja -tutkimukset) lisäksi teemme myös kiinteistön elinkaaritalouteeen liittyvää palvelutoimintaa.

Elinkaaripalvelut ovat kiinteistön omistajalle tarkoitettu palvelu, jossa analysoidaan ja optimoidaan kiinteistön elinkaaren kassavirtoja. Tavoitteena on löytää kiinteistön omistajalle optimaalinen nettotuotto koko elinkaaren ajan.

Edellä olevaan voimme yhdistää markkina-arvon määrityksen KHK- tai AKA -yleisauktorisoituna (Kauppakamarin hyväksymä auktorisoitu kiinteistöarvioija).

Koulutus- ja kehitystyö

Yhtiössämme toimijoilla on useiden vuosien työkokemus mm. sisäilmaan ja rakenteiden kosteustekniseen tutkimiseen liittyvissä asioissa. Toimimme mm. luennoitsijoina alan koulutustilaisuuksissa sekä pidämme esimerkiksi koulutustilaisuuksia valvojille ja urakoitsijoille työmailla sisäilmalähtöisissä korjauskohteissa.

Teemme myös yhteistyötä alalla merkittävien tutkimustahojen ja –laitosten kanssa (Tampereen teknillinen yliopisto, Työterveyslaitos, VTT Expert Services Oy).

Lue lisää koulutus- ja kehitysyhteistyöstämme

Viimeaikaiset merkittävimmät hankkeet:

Tampereen teknillisen yliopiston rakennusfysiikan tutkimusryhmän työntekijöinä olimme mukana mm. kirjoittamassa Rakennusfysiikan käsikirjaa (RIL 255-1-2014 Rakennusfysiikan käsikirja).
Difina Oy on yritysedustajana TTY:n rakennusfysiikan ryhmän vetämässä laajassa COMBI-tutkimushankkeessa, johon osallistuu TTY:n rakennustekniikan laitoksen lisäksi TTY:n arkkitehtuurin laitos, Aalto-yliopiston energiatekniikan laitos sekä TAMK:n rakentaminen ja teknologiayksikön talotekniikka-ryhmä. COMBI-hankkeessa selvitetään palvelurakennusten (koulujen, päiväkotien, sairaaloiden yms.) energiatehokkuuden parantamiseen liittyviä haasteita. Mukana hankkeessa on 40 yrityksen lisäksi Tampereen kaupunki, kahdeksan pirkanmaalaista kuntaa ja Helsingin kaupunki. Hankkeen kokonaisbudjetti on 2,4 miljoonaa euroa.

Aikaisempia merkittäviä hankkeita (TTY:n rakennusfysiikkaryhmän vetämiä hankkeita), joissa henkilökuntamme on ollut mukana:

• Energiatehokas ja toimintavarma korjauskonsepti, ENERSIS (2010–2013)
• Future Envelope Assemblies and HVAC Solutions, FRAME (2009–2012)
• Matalaenergiarakenteiden lämpö- ja kosteustekninen toimivuus (2008)
• Rakenteiden kosteusteknisen toimivuuden ja homeriskin laskennallinen arviointi, homemalli (2005–2008)
• Asuinrakennusten ilmanpitävyys, sisäilmasto ja energiatalous, AISE (2005–2007)

Yhteyshenkilöt